Statistische Patroonherkenning

  • E. Backer, R.P.W. Duin
  • ISBN 9789065621054
  • € 10.30
  • VSSD leden € 8.30

Patroonherkenning is een fascinerend en uitdagend gebied dat sinds de uitvinding van de digitale computer een belangrijke plaats heeft ingenomen in de ontwikkeling van informatieverwerkende systemen en dat een welhaast onbeperkt aantal toepassingen kent. Een objectieve techniek om wetmatigheden in aangeboden informatie op te sporen en nieuwe informatie op grond van deze wetmatigheden te classificeren is geformuĀleerd in de theorie van de statistische patroonherkenning. Deze theorie, alsmede de praktijk van het ontwerpen van patroonherkennende systemen, vormen de kern van dit boek. Het boek is ontstaan uit colleges die de schrijvers geven aan studenten van de Faculteiten Elektrotechniek, Technische Natuurkunde en Wiskunde en Informatica aan de Technische Universiteit Delft. Patroonherkenning moet veelal beschouwd worden als een onderdeel van een groter geheel. De schrijvers zijn zozeer verbonden aan onderwijs en onderzoek op het gebied der digitale beeldverwerking dat de behandeling van de patroonherkenning in dit boek om die reden waar nodig geschiedt vanuit de optiek der digitale beeldverwerking. Beelden zijn immers traditionele dragers van informatie. Voor wat betreft de behandeling van de materie heeft deze inkadering slechts een voorbeeldfunctie.

Het doel van het boek is een brede introductie te verschaffen voor zowel gebruikers als ontwerpers van patroonherkennende systemen. Het is geschreven op HBO- en TU-niveau en veronderstelt slechts een algemene kennis van lineaire algebra en statistiek. De opzet is zodanig dat de inhoud zeker geschikt is voor zelfstudie. Het boek bestaat uit drie delen:

Deel 1. Beeldverwerking en patroonherkenning: introductie Dit deel is een globale verkenning van het probleemgebied, zonder enig technisch detail. Er wordt getracht de diverse aspecten zo goed mogelijk te plaatsten in het kader van de digitale beeldverwerking en een aantal deelproblemen uit de theorie en praktijk van het ontwerpen van patroonherkennende systemen de revue te laten passeren.

Deel 2. Statistische patroonherkenning In dit deel worden de gesignaleerde deelproblemen nader uitgewerkt. Kern van dit deel is de behandeling van statistische beslissers en de evaluatie ervan. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de implicatie van 'vage' informatie en andersoortige kennis op de patroonherkenning (vage verzamelingen en expertsystemen).

Deel 3. Bijzondere onderwerpen In het derde deel, tenslotte, wordt een verdere uitdieping aangebracht door de behandeling van een reeks bijzondere onderwerpen. Ieder onderwerp is gekenmerkt door of een grotere theoretische onderbouwing, of een meer fundamentele uitwerking, of laat een meer praktische evaluatie zien. Deze reeks van bijzondere onderwerpen is samengesteld op basis van artikelen waarvan de schrijvers mede-auteur waren en die in het afgelopen decennium in de internationale literatuur zijn verschenen. Zij zijn onvertaald opgenomen. De niveaus van diepgang zijn door voorgaande indeling bewust aangebracht om de lezer een maximale vrijheid te verschaffen zijn of haar kennis te verrijken met hetzij een globale behandeling van concepten, of met een inhoudelijke behandeling van deelproblemen, danwel met specifieke uitwerkingen van deelproblemen of concepten. De auteurs zijn zich echter wel bewust van het feit dat de behandeling van de materie geenszins uitputtend en compleet kon zijn. Daartoe is een met zorg opgesteld literatuuroverzicht aangebracht.

Download inhoudsopgave hier
Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: