De kunst van de versmelting = The art of blending

  • Jo Coenen
  • ISBN 9789071301797
  • € 13.90
  • VSSD leden € 10.10

Jo Coenen concludeert dat we in de laatste decennia sociaal en cultureel in een ongekende dynamiek terecht zijn gekomen als gevolg van digitalisering, globalisering, commercialisering, individualisering, etc. Dit gaat gepaard met een enorme drang naar het nieuwe en tegelijkertijd een sterke behoefte aan houvast en een beweging om het bestaande te bewaren. Deze twee tendensen van dynamiek en van behoud botsen, terwijl ze als dualiteit elkaar juist kunnen versterken en samen fantastische resultaten kunnen opleveren. Belangrijk is het denken vanuit transformatie en continuïteit; het denken vanuit het bestaande en daar het nieuwe op laten aansluiten.

Het onderzoeksprogramma van ®MIT, waar Jo Coenen de wetenschappelijke leiding over voert functioneert in het middelpunt van het huidige debat in de architectuurwereld. Tweederde van de opdrachten aan Nederlandse architecten heeft betrekking op transformaties, van de verbouwing van een woonhuis tot en met complexe opgaven met betrekking tot integrale stedelijke vernieuwing. De ingrijpende verandering van het opdrachtenpakket van de architect en het steeds complexer worden van de beroepspraktijk vragen om een nieuwe vorm van ingenieurskunst: de kunst van de versmelting.

Jo Coenen concludes that during the past few decades we have been subjected to an unprecedented dynamic process of social and cultural change due to such factors as digitalisation, globalisation, commercialisation, individualisation, and the like. This is associated with an enormous need for novelty and at the same time with a strong need for security and the growth of organisations dedicated to the preservation of our heritage. These two trends of dynamic change and conservation collide violently with one another, while if they worked together they could produce magnificent results. It is important to think in terms of both transformation and continuity; to think about the existing and of ways to graft strains successfully on to it.

The ®MIT research programme, with Jo Coenen as scientific director, stands at the epicenter of the current debate in architecture and construction. The transformation of existing buildings now accounts for around two thirds of architectural activities, from the renovation of private dwellings up to complex assignments with regard to integral city renewal. The fundamental change of the set of assignments of the architect and the growing complexity of the professional practice require a new form of engineer's art: the art of blending.

Download inhoudsopgave hier


Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden:

Ook te koop bij :

Als ebook te koop bij :
This title as ebook for sale at: